Conditii generale de inchiriere

Nota de informare privind protectia datelor personale

Politica de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal

 

CONDITIILE GENERALE

PRIVIND CONTRACTELE DE INCHIRIERE A ECHIPAMENTELOR SI UTILAJELOR

PENTRU CONSTRUCTII SI INDUSTRIE („CG”)

 

PREAMBUL

 Prezentele CG reprezinta parte integranta a contractului de inchiriere („Contractul”) incheiat intre S.C. Industrial Access S.A. (denumita in continuare „Locatorul”) si client (denumit in continuare „Locatarul”) si se completeaza cu prevederile Codului Civil. Orice referire la Contract este si o referire la prezentele CG. In cazul existentei unor dispozitii contrare in Conditiile Speciale ale Contractului si cele ale CG, prevederile din Conditiile Speciale vor prevala. Partile convin ca prezentele CG reprezinta singurele clauze aplicabile raporturilor juridice dintre ele referitoare la inchirierea de utilaje si ca aceste CG vor fi semnate si aplicate de catre Parti in privinta oricaror raporturi contractuale de inchiriere intre acestea, indiferent de numarul contractelor de inchiriere incheiate ulterior.

 1.               OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1.          Partile au agreat asupra obiectului Contractului exclusiv in baza informatiilor furnizate Locatorului de catre Locatar in legatura cu natura/specificul activitatii pentru care Locatarul va folosi Utilajul inchiriat, precum si in legatura cu conditiile si zona de lucru. Locatarul va fi singurul raspunzator in privinta conditiilor de utilizare si a performantelor Utilajului in cadrul activitatii pentru care va fi utilizat, precum si cu privire la potrivirea Utilajului pentru scopul urmarit de Locatar, Locatorul facand doar simple recomandari cu privire la modelul de Utilaj ce ar putea fi folosit de Locatar, recomandari realizate exclusiv in baza informatiilor furnizate de Locatar.

1.2.          Semnarea Contractului prin intermediul faxului este pe deplin valabila si opozabila partilor, avand puterea conferita de lege inscrisului sub semnatura privata in original. Cu toate acestea, fara a afecta valabilitatea Contractului, Locatarul va avea obligatia transmiterii, in una din modalitatile prevazute de Contract, a Contractului si anexelor sale in original in cel mult 7 (sapte) zile de la primirea acestuia, cel mai tarziu pana la incetarea duratei inchirierii.

1.3.          Activitatea declarata si Locatia nu pot fi schimbate de Locatar fara acordul prealabil scris al Locatorului. Relocarea neautorizata a Utilajului da dreptul Locatorului de a solicita si primi de la Locatar daune-interese care sa acopere valoarea remedierilor necesare pentru readucerea Utilajului in starea initiala de functionare. Locatarul se obliga sa plateasca aceste daune neconditionat, ca urmare a nerespectarii acestei clauze, in termen de 10 zile de la constatare, conform devizului de reparatii comunicat de Locator.

1.4.          Utilajul este predat „asa cum este” si „cu toate defectele”. Locatorul nu acorda nicio garantie, expresa sau implicita, (inclusiv, fara a se limita la, orice garantie de adecvare, vandabilitate sau potrivire cu orice scop specific, ori vreo garantie privind vreo interferenta sau incalcare a vreunui drept, ori ca Utilajul este potrivit pentru folosinta urmarita, aplicatia sau mediul de lucru ale Locatarului, sau ca nu prezinta niciun defect ascuns sau aparent). Locatarul renunta expres si irevocabil la oricare si toate garantiile implicite. Locatorul nu va fi responsabil fata de Locatar sau fata de orice terta parte pentru orice raspundere, pretentie, ranire, pierdere, cost sau prejudiciu nascut din sau asociat cu folosirea sau cu orice avarie ori cu orice defect al Utilajului sau in legatura cu acesta.

 2.               DURATA INCHIRIERII

2.1.          Durata inchirierii va incepe la momentul livrarii Utilajului de la depozitul Locatorului si se va incheia la momentul returnarii Utilajului la depozitul Locatorului. Chiria se va percepe pentru fiecare zi inchiriere inceputa, indiferent de ora de incepere.

2.2.          Cu conditia ca Locatarul sa nu isi fi incalcat nicio obligatie asumata in baza Contractului si sa isi fi indeplinit in mod continuu si corespunzator obligatiile prevazute in Contract, inchirierea va putea fi reinnoita prin notificarea Locatorului de catre Locatar, cu privire la intentia acestuia din urma de a reinnoi Contractul, cu cel tarziu 3 zile lucratoare inainte de expirarea termenului, sub rezerva acceptarii reinnoirii de catre Locator si a semnarii de catre Parti a unui act aditional. Orice eventuala reinnoire va opera in aceiasi termeni si conditii ca si cei din Contract, cu conditia ca Partile sa renegocieze cuantumul Chiriei. In cest caz, Locatorul nu va fi obligat sa reinchirieze Utilajul Locatarului pentru o Chirie egala sau mai mica.

 3.               LIVRAREA UTILAJULUI

3.1.          Locatorul va preda Utilajul in stare buna de functionare, pe baza de proces-verbal de predare-primire, parte integranta din Contract, semnat de catre reprezentantul legal al Locatarului sau de catre un salariat ori un imputernicit al acestuia.

3.2.          Locatorul va preda Utilajul dupa indepinirea cumulativa a urmatoarelor conditii prealabile: (i) Contractul a fost semnat si stampilat de reprezentantii Locatarului; (ii) Contul Locatorului a fost creditat cu valoarea avansului convenit de parti in Contractul, (iii) Locatarul a constituit in favoarea Locatorului garantiile convenite prin Contract si a predat acestuia inscrisurile constatatoare ale garantiilor in original; (iv) Locatarul nu are nicio suma de plata restanta peste scadenta prevazuta in oricare dintre contractele de inchiriere incheiate intre parti. In cazul neindeplinirii oricareia dintre aceste conditii, Locatorul este indreptatit sa refuze predarea Utilajului, sa considere Contractul reziliat de drept, fara punere in intarziere, fara interventia instantei sau alta formalitate prealabila, urmand sa retina cu titlu de daune – interese toate sumele incasate de la Locatar pana la acel moment, precum si sa incaseze si/sau sa execute integral toate si oricare dintre garantiile constituite pana la acel moment in favoarea sa de catre Locatar.

3.3.          Semnarea procesului-verbal de predare-primire fara obiectiuni din partea Locatarului va face dovada deplina a functionarii corespunzatoare a Utilajului, Locatarul fiind raspunzator astfel de aparitia unor deficiente ulterioare in functionarea Utilajului, deficiente ce vor fi prezumate a fi aparut din vina Locatarului sau a tertilor pentru care Locatarul raspunde.

3.4.          In cazul in care reprezentantul autorizat al Locatarului receptioneaza alte tipuri sau alt numar de Utilaje decat cele specificate in Contract, si va semna Procesul-verbal de predare-primire, se va considera ca Livrarea a fost efectuata corect si complet, iar Locatarul a acceptat Utilajul, astfel cum a fost acesta precizat in Procesul-verbal de predare-primire, Locatarul nemaiputand formula ulterior nicio obiectie sau pretentie in acest sens.

3.5.          In cazul in care Locatarul va efectua transportul Utilajului prin mijloace proprii, livrarea si returnarea Utilajului se va face numai in cadrul orelor de program normal ale Locatorului (luni-vineri: 08:00 – 17:00).

3.6.          Locatorul nu va raspunde pentru nerespectarea intocmai a termenului de livrare a Utilajului in conditiile in care, din motive neimputabile Locatorului, acesta se gaseste in imposibilitatea de a efectua livrarea conform Contractului. In acest caz, Locatorul va notifica Locatarul cu privire la acest aspect si va depune toate diligentele necesare in vederea livrarii Utilajului in cel mai scurt timp posibil.

3.7.          La solicitarea Locatarului, Locatorul va efectua instruirea operatorului Locatarului in vederea manipularii corecte a Utilajului, in acest sens urmand a fi incheiat un proces-verbal de instruire a personalului.

 4.               OBLIGATIILE DE PLATA

4.1.          Locatarul va plati Chiria integral, in cuantumul prevazut in Contract si pentru intreaga durata a acestuia, chiar daca, ulterior semnarii sau in cursul executarii Contractului, Locatarul nu mai doreste sa foloseasca Utilajul si doreste sa returneze Utilajul Locatorului inainte de expirarea duratei de inchiriere.

4.2.          Chiria este calculata pentru o utilizare medie de 10 ore zilnic (10 ore de utilizare echivaleaza cu 1.2 ore contor pentru masinile electrice, cu 2 ore contor pentru masinile cu propulsie diesel si cu 10 ore contor pentru utilaje de mica mecanizare), 7 zile pe saptamana. Utilizarea peste aceste limite va fi taxata suplimentar,  dupa cum urmeaza: (i) pentru utilizarea Utilajului intre 10-16 ore/zi, chiria totala datorata se va mari cu 50%, iar (ii) pentru utilizarea Utilajului intre 16-24 ore/zi, chiria totala datorata se va mari cu 75%.

4.3.          Chiria nu va fi datorata de Locatar pentru durata aferenta nefunctionarii Utilajului din cauza unui defect ori viciu de fabricatie sau din culpa exclusiva a Locatorului.

4.4.          Locatarul va suporta contravaloarea consumului de carburant necesar functionarii Utilajului pe durata inchirierii.

4.5.          Locatarul va plati Locatorului contravaloarea transportului dus-intors al Utilajului de la si pana la depozitul Locatorului. In cazul efectuarii transportului de catre Locatar cu terte parti, Locatarul va suporta contravaloarea asigurarii full risc pe durata transportului, de la si pana la depozitul Locatorului.

4.6.          Locatarul va plati Locatorului eventualele diferente dintre valoarea reala a transportului Utilajului si cea precizata in Contract aparute din motive neimputabile Locatorului (de ex: transportul Utilajului pentru efectuarea de reparatii din culpa Locatarului, devieri ale traseului datorita fortei majore, cazului fortuit, ordinului unei autoritati publice, etc), cu aplicarea corespunzatoare a termenilor si conditiilor Contractului.

4.7.          Locatarul va suporta contravaloarea tuturor reparatiilor efectuate ca urmare a constatarii, pe parcursul executarii sau ulterior incetarii Contractului, a existentei unor defectiuni sau daune produse Utilajului din culpa Locatarului, a prepusilor sai sau a oricarei alte persoane care actioneaza in numele Locatarului sau pentru care Locatarul este raspunzator (inclusiv daune provocate de terti in timp ce Utilajul se afla sau trebuia sa se afle in paza materiala a Locatarului), costurile reparatiilor urmand a fi calculate de Locator conform tarifelor in vigoare la momentul efectuarii reparatiei, care nu vor fi in niciun caz mai mici de 35 Euro/ora tehnologica (fara TVA) pentru manopera, 0,35 Euro/km (fara TVA) pentru deplasare. Pentru interventii efectuate in afara orelor de program normal (luni-vineri: 08:00 – 17:00), se vor aplica tarife duble.

4.8.          Locatorul va emite un deviz pentru contravaloarea reparatiilor in conformitate cu constatarile partilor mentionate in procesul-verbal de predare-primire si/sau de returnare a Utilajului ori in fisa de lucru. Devizul va fi intocmit de Locator avand in vedere tarifele practicate la acel moment de producatorul Utilajului sau de distribuitorul sau autorizat in Romania si va fi comunicat Locatarului, care il va confirma in scris in termen de 3(trei) zile de la  primire. In lipsa unui raspuns scris din partea Locatarului, se prezuma ca devizul a fost acceptat integral si fara obiectiuni de catre acesta, Locatorul fiind indreptatit la primirea intregii sume inscrise in deviz. Eventualele obiectiuni comunicate de Locatar in termen vor putea avea ca obiect doar eventuale erori materiale sau de calcul ori culpa Locatorului in producerea daunei, fiind excluse orice obiectiuni privind nivelul preturilor practicate de producatorul Utilajului sau distribuitorii sai pentru  piesele de schimb sau preturile manoperei Locatorului sau subcontractorilor sai. Procedura de verificare si confirmare a devizului se va putea relua o singura data.

4.9.          Plata contravalorii transportului, a reparatiilor, precum si a oricaror altor sume, inclusiv despagubiri sau daune-interese, datorate de Locatar Locatorului in baza Contractului se va face de Locatar in termen de 10 (zece) zile de la data nasterii obligatiei de plata.

4.10.       Locatarul va plati TVA-ul aplicabil, in conformitate cu reglementarile aplicabile in Romania, corespunzator tuturor sumele platibile de catre Locatar in baza Contractului, orice suma  prevazuta fiind prevazuta in Contract ca excluzand TVA.

4.11.       Obligatia Locatorului de a emite factura (facturile) va fi considerata a fi indeplinita si in cazul in care Locatorul a emis o factura pro-forma. In cazul in care Locatarul a efectuat plata pe baza facturii pro-forma emise de Locator, Locatorul va emite facturile fiscale corespunzatoare in termen de 10 (zece) zile de la incasarea platii.

4.12.       Obligatia de plata a oricarei sume de bani conform Contractului va incumba Locatarului si va fi pe deplin valabila chiar daca acesta nu a primit factura in original sau refuza sa primeasca factura in mod nejustificat.

4.13.       Pentru situatiile in care exista o diferenta de curs valutar mai mare de 2% intre data emiterii unei facturi si data achitarii sale sau a cererii de plata, Locatarul va plati factura de diferente de curs valutar in termen de 5 (cinci) zile de la emitere.

4.14.       Locatarul nu va aplica nicio compensare, deducere, reducere sau recalculare la care ar putea avea dreptul (sau la care considera ca ar avea dreptul) pentru a diminua sumele de plata in baza Contractului.

4.15.       Toate comisioanele bancare si comisioanele de transfer pentru orice plati efectuate de Locatar in baza Contractului vor fi platite de Locatar in termen de 5 (cinci) zile de la data emiterii facturii.

4.16.       In termen de 5(cinci) zile de la solicitarea uneia dintre parti, cealalata parte este obligata sa comunice confirmarea soldului inregistrat in contabilitatea sa, conform Contractului, sub semnatura si stampila. In caz de nerespectare a acestei obligatii, partea in culpa va plati penalitati de 0,5%/zi de intarziere din valoarea inscrisa in cererea de confirmare de sold, calculate pana la data comunicarii confirmarii de sold solicitate. In plus, partea vatamata va avea dreptul de a considera Contractul reziliat de plin drept, fara punere in intarziere, fara nici o formalitate prealabila si fara interventia instantei, cu obligatia Partii in culpa de a plati celeilalte Parti daune-interese.

4.17.       In cazul in care, pe parcursul executarii sau ulterior incetarii Contractului, una dintre Parti va datora celeilalte Parti orice sume de bani si va dori sa efectueze o plata insuficienta pentru stingerea integrala a obligatiei de plata si a accesoriilor acesteia, orice asemenea plata va fi imputata de catre Locator, indiferent de precizarile facute de Locatar pe ordinele de plata aferente, in urmatoarea ordine: cheltuieli de judecata si de executare silita, comisoane de colectare a creantelor, dobanzi, penalitati de intarziere si, in final, debitul principal (chirie, transport, reparatii).

 5.               GARANTIILE DE PLATA

5.1.          Pentru garantarea obligatiilor de plata ale Locatarului in baza Contractului, Locatorul va putea solicita Locatarului constituirea si predarea uneia sau mai multor garantii, care va deveni obligatorie in termen de 5 (cinci) zile de la aparitia unei intarzieri la plata oricarei sume de bani, conform Contractului. In cazul in care o asemenea garantie va fi predata Locatorului, Locatarul declara si garanteaza ca Locatorul va fi indreptatit la incasarea/executarea acestei garantii, indiferent de natura obligatiei Locatarului.

5.2.          Locatarul este de drept in intarziere in caz de neconstituire si/sau nepredare a garantiilor convenite pana cel mai tarziu la momentul livrarii Utilajului sau la momentul prevazut in Contract, iar Locatorul are dreptul sa refuze predarea Utilajului sau sa ridice imediat Utilajul de la Locatar, dupa caz, fara nicio notificare sau alta formalitate prealabila, putand folosi propriile mijloace in acest scop. In plus, Locatorul va fi indreptatit sa considere Contractul reziliat de drept, fara punere in intarziere, fara interventia instantei de judecata si fara nicio alta formalitate prealabila, cu plata de daune-interese.

 6.               CONDITIILE DE FOLOSIRE A UTILAJULUI

6.1.          Pe intreaga durata a Contractului, Locatorul va detine toate autorizatiile si drepturile necesare pentru inchirierea Utilajului. Locatorul va asigura asistenta tehnica pe durata executarii Contractului si il va garanta pe Locatar contra evictiunii si contra viciilor ascunse ale Utilajului inchiriat.

6.2.          Locatarul va folosi Utilajul inchiriat cu diligenta unui bun proprietar si potrivit exclusiv destinatiei sale, specificata in Contract. In acest scop, Locatarul va informa Locatorul asupra conditiilor de lucru, constructiilor existente in Locatia unde se folosesc Utilajele inchiriate, a limitarilor de greutate in anumite zone de acces sau asupra oricaror altor aspecte care ar putea afecta prestarea corespunzatoare a serviciilor de catre Locator.

6.3.          Locatarul va fi singurul raspunzator pentru folosirea Utilajului numai la Locatii adecvate pentru utilizare, pentru perturbatiile atmosferice si conditiile de sol, precum si pentru domeniul de activitate. In cazul unei folosinte a Utilajului in exterior, Locatarul va avea obligatia de a respecta vitezele maxime permise ale vantului.

6.4.          Locatarul va fi singurul raspunzator pentru derularea cursiva a lucrarilor, pentru accesul neingradit pe terenurile si spatiile de lucru, pentru imprejmuirea spatiilor de lucru, pentru toate aprobarile necesare din partea organelor competente aferente desfasurarii activitatii care presupune folosinta Utilajului, cat si pentru folosirea Utilajului in conditii de lucru care sa nu polueze solul sau mediu inconjurator.

6.5.          Locatarul va utiliza Utilajul numai cu personal autorizat, in conformitate cu legislatia romana aplicabila. Locatarul va fi singurul raspunzator pentru orice prejudicii aduse Utilajului, Locatorului sau tertelor persoane ca urmare a utilizarii si operarii Utilajului fara respectarea dispozitiilor legale aplicabile (Prescriptiile tehnice - colectia ISCIR, legislatia privind securitatea si sanatatea in munca, standardul EN280:2001, etc.). Operarea Utilajului de catre alte persoane decat cele mentionate in procesul verbal de instruire personal sau incredintarea acestuia spre folosire catre terti va reprezenta incalcare grava a Contractului, eventualele pagube fiind suportate integral si neconditionat de catre Locatar. In acest caz, Locatarul va avea obligatia de a plati chiria pe perioada imposibilitatii folosirii Utilajului.

6.6.          Locatarul va respecta instructiunile de folosire si intretinere ale Utilajului si va utiliza, acolo unde este cazul, consumabile conform instructiunilor primite de la Locator. In cazul nacelelor si platformelor de lucru la inaltime cu propulsie diesel, Locatarul va opri functionarea motorului imediat dupa ce va ajunge la inaltimea necesara desfasurariii activitatii sale.

6.7.          In cazul in care Locatarul va desfasura activitati de tipul vopsitorie, sablare, zugraveli sau curatatorie chimica, va datora Locatorului daune-interese in cuantum de 2.000 de Euro, in termen de 10 (zece) zile de la data constatarii.

6.8.          Locatarul va anunta Locatorul pentru efectuarea reviziilor periodice, cu cel putin 48 de ore inainte de implinirea la intervalelor mentionate in procesul-verbal de predare-primire a Utilajului. In lipsa acestei informari, Locatarul va suporta integral costurile eventualelor reparatii ale defectiunilor cauzate de nerespectarea intervalelor de intretinere.

6.9.          Locatarul va asigura paza Utilajului pe perioada dintre livrarea si returnarea Utilajului prin societati comerciale de paza si protectie autorizate legal sau prin salariatii proprii, in caz de furt, avarie, pierdere partiala/totala suportand contravaloarea Utilajului conform Contractului. Locatarul se va asigura ca nu se vor inlocui piese sau subansamble ale Utilajului fara acordul scris prealabil al Locatorului. In acelasi timp, Locatarul va anunta Locatorul in termen de 48 de ore de la momentul luarii la cunostinta despre o tulburare de drept, indiferent de natura drepturilor Locatarului asupra imobilului unde acesta foloseste, depoziteaza sau gareaza Utilajul.

 7.               REPARATIILE SI INTRETINEREA UTILAJULUI

7.1.          Locatarul va anunta in scris Locatorul, in termen de maxim 24 de ore de la constatare, asupra oricarei defectiuni sau functionari necorespunzatoare a Utilajului inchiriat

7.2.          In cazul defectarii Utilajului in perioada de inchiriere din motive neimputabile Locatarului sau a tertilor, Locatorul va remedia defectiunile in termen de 2(doua) zile lucratoare de la instiintarea scrisa transmisa de Locatar. Locatarul nu va mai utiliza Utilajul pana la sosirea delegatului Locatorului. In caz de imposibilitate de remediere in termen de 2(doua) zile lucratoare a defectiunilor aparute din motive neimputabile Locatarului sau tertilor, Locatorul va inlocui Utilajul cu un alt utilaj similar sau cu caracteristici similare. In acest caz, Locatarul nu va datora Chirie pentru perioada in care nu a putut folosi Utilajul. Locatarul nu va avea dreptul sa primeasca de la Locator si renunta expres la orice pretentie impotriva Locatorului privind orice prejudiciu, pierdere sau cheltuiala pe care Locatarul ar putea-o suporta ca urmare a avarierii sau defectarii Utilajului, incluzand, fara a se limita la, pierdere de timp, pierdere de profit, costuri de inlocuire cu Utilaje din alta sursa, ori alte daune incidentale, indirecte, speciale, punitive sau consecventiale.

7.3.          Serviciile de reparare pentru defectiunile/stricaciunile cauzate de operarea neglijenta, defectuoasa, necorespunzatoare, in alte scopuri decat cele prevazute in Contract, peste sarcina admisa a Utilajului, in activitati de tipul vopsitorie, sablare, zugraveli, etc., dar nu numai, precum si toate piesele lipsa, defecte sau uzura ce depaseste uzura normala, ori daca acestea duc la imposibilitatea exploatarii in continuare a Utilajului la parametrii sai normali, daca acestea se datoreaza vinei Locatarului, vor fi suportate de Locatar pe baza unui deviz intocmit de Locator conform art.4.7 – 4.8. Locatarul va plati o despagubire egala cu chiria aferenta pentru perioada de timp necesara efectuarii acestor reparatii.

7.4.          In toate cazurile in care Locatorul a primit o sesizare din partea Locatarului privind existenta unui defect al Utilajului, reprezentantii partilor vor semna o fisa de lucru care va atesta constatarea defectului si, dupa remediere, repunerea in functiune a Utilajului si remedierile efectuate. Locatorul va putea considera Contractul reziliat de drept, fara interventia instantei sau alta formalitate prealabila, daca reprezentantul Locatarului nu se prezinta la finalizarea remedierii defectiunii sau refuza sa semneze fisa de interventie care atesta finalizarea remedierii defectelor sesizate.

7.5.          Constatarea defectiunilor functionale sau de orice alta natura, cauzate din vina Locatarului, care vor deveni aparente in termen de 48 de ore de la momentul la care Utilajul ajunge in mod efectiv in depozitul Locatorului, se va face in prezenta reprezentantilor ambelor parti, la locul, data si ora mentionate in convocarea scrisa emisa de Locator. In cazul in care Locatarul, fara motive temeinice, refuza sa semneze procesul-verbal de constatare sau nu se infatiseaza conform convocarii, aspectele consemnate in procesul-verbal de constatare se vor socoti o dovada deplina in folosul Locatorului, iar Locatarul va fi decazut din dreptul de a mai face obiectiuni.

 8.               RETURNAREA SI/SAU RIDICAREA UTILAJULUI

8.1.          La incetarea din orice motiv a Contractului, Locatarul va restitui Utilajul in stare normala de functionare, mai putin uzura normala cauzata de folosirea sa. Locatarul va fi de drept in intarziere, fara a mai fi necesara nicio notificare prealabila si fara ca Locatarul sa poata invoca vreun drept de retentie asupra Utilajului. Returnarea se va face pe baza de proces-verbal de returnare, semnat si stampilat de reprezentantii ambelor Parti, in care se va consemna starea fizica, defectiunile aparente si gradul de uzura a Utilajului.

8.2.          In cazul in care Locatarul refuza sa semneze procesul-verbal de returnare sau nu se infatiseaza la locul ridicarii Utilajului la momentul incetarii Contractului, aspectele consemnate in procesul-verbal de constatare se vor socoti o dovada deplina in folosul Locatorului, iar Locatarul va fi decazut din dreptul de a mai face obiectiuni. Nesemnarea de catre Locatar a procesului-verbal de returnare, din orice motiv, va indreptati Locatorul sa perceapa o penalitate zilnica egala cu dublul  chiriei zilnice, calculata pana la data primirii originalului procesului-verbal de returnare semnat de Locatar. 

8.3.          Nereturnarea Utilajului de catre Locatar, din orice motiv, independent de orice culpa a Locatorului (de ex: furt, avarierea majora din vina Locatarului, sechestrare, inclusiv, dar nelimitat orice actiune sau omisiune a Locatarului sau a tertilor), va indreptati Locatorul sa aleaga ca, in termen de 15 (cincisprezece) zile de la incetarea Contractului, sa primeasca de la Locatar contravaloarea in Euro a Utilajului fie la valoarea asigurata a Utilajului, fie la valoarea de achizitie conform facturii emisa de furnizorul Utilajului.

8.4.          Prin semnarea Contractului, Locatarul imputerniceste expres, neconditionat si irevocabil pe Locator, inclusiv pe persoanele autorizate de acesta, sa intre, ca si cum ar fi un reprezentant al Locatarului, in orice moment, neconditionat si nelimitat in timp, in Locatia unde se afla Utilajul inchiriat, in vederea verificarii starii si a modului de folosire a Utilajului, precum si in vederea ridicarii Utilajului, prin mijloace proprii, conform Contractului. In lipsa unui inscris sau acord suplimentar, Locatorul va putea prezenta proprietarului/detinatorului Locatiei si/sau personalului de paza a Locatiei, fotocopii ale imputernicirii anexate prezentelor CG sau a prezentelor CG, dupa caz, in scopul de a i se permite accesul la Utilaj pe cel mai scurt traseu posibil. In cazul refuzului proprietarului/detinatorului Locatiei si/sau al personalului de paza a Locatiei de a permite accesul Locatorului la Utilaj, inclusiv pentru ridicarea acestuia, Locatarul va plati Locatorului o penalitate zilnica egala cu dublul chiriei zilnice, calculata pana la data comunicarii in scris a permisiunii de acces liber si neingradit al Locatorului in Locatie. 

 9.               CONDITII SUPLIMENTARE PRIVIND INCHIRIEREA CU OPERATOR

9.1.          Inchirierea unor Utilaje cu operator nu va reprezinta si nu va putea reprezenta o inchiriere de personal. In acest sens, operatorul va fi subordonat exclusiv Locatorului, Locatarul nefiind indreptatit sa ii atribuie sarcini operatorului.

9.2.          Operatorul va avea obligatia de a executa acele sarcini care sunt strict necesare pentru prestarea de catre Locator a serviciilor mentionate in Contract, cu conditia ca aceste sarcini sa nu incalce in vreo modalitate legislatia in vigoare (de ex: inclusiv, fara a se limita la, conditii climaterice). In acest sens, Locatarul declara si garanteaza ca nu va stabili direct sarcini operatorului, ci numai prin intermediul Locatorului. In caz contrar, orice prejudicii produse in aceste conditii Locatarului sau oricarei alte terte persoane vor fi suportate integral de catre Locatar, fara niciun drept de regres impotriva Locatorului. Refuzul operatorului de a executa operatiile cerute de Locatar care exced prevederile Contractului de inchiriere sau incalca dispozitiile legale in vigoare nu constituie incalcare de catre Locator a Contractului, Locatarul fiind obligat sa plateasca chiria corespunzatoare.

9.3.          Utilajul va fi operat exclusiv de catre personalul specializat al Locatorului.

9.4.          Locatarul va asigura documentatia tehnico-economica executata de proiectantul de specialitate si va elibera terenul de orice sarcini, astfel incat Locatorul sa-si desfasoare activitatea in conditii de normalitate si siguranta, cu identificarea corecta si exacta a conditiilor de lucru si cu amenajarea corespunzatoare a terenului pentru accesul si calarea Utilajului. De asemenea, Locatarul nu va solicita personalului Locatorului executarea de lucrari care sa contravina destinatiei, caracteristicilor tehnice ale mijloacelor de mecanizare si/sau pregatirii profesionale a personalului deservent si va respecta Conventia de protectie a muncii anexata Contractului.

9.5.          In cazul in care, in timpul prestarii serviciilor ce fac obiectul Contractului, din culpa exclusiva a operatorului, se vor produce pagube personalului sau bunurilor Locatarului sau ale altor terte persoane, raspunderea Locatorului va fi limitata la suma de 40.000 Euro/eveniment, fara a putea depasi suma de 80.000 Euro pe toata durata inchirierii.

 10.            RASPUNDEREA CONTRACTUALA

10.1.       Neexecutarea, executarea cu intarziere sau defectuoasa a obligatiilor contractuale de catre una din Parti da dreptul celeilalte Parti de a considera Contractul reziliat de plin drept, fara punerea in intarizere, fara nici o formalitate prealabila si fara interventia instantei, cu obligatia Partii in culpa de a plati celeilalte Parti daune-interese (inclusiv cheltuieli de judecata, de executare silita, onorarii avocatiale, comisioane platite societatilor de colectare creante, etc.).

10.2.       Dacă sumele datorate de Locatar in baza prezentului Contract (incluzand, fara a se limita la, chirie, transport, reparatii sau valoarea Utilajului conform art.8.3 de mai sus, etc.) vor fi devenit exigibile, Locatarul va plăti Locatorului o penalitate de 0,5%  pe zi din valoarea acestora, de la data la care sumele au devenit exigibile pană la plata integrala a acestora, fără a fi necesară trimiterea unei solicitări scrise de plată in acest sens.

10.3.       Pentru folosirea sau nereturnarea Utilajului dupa data incetarii, din orice motiv, a Contractului, precum si pentru nepredarea garantiilor in forma, in cuantumul si la termenul stabilit in Contract, fara a aduce atingere altor remedii pe care Locatorul le are la dispozitie in baza Contractului sau a legislatiei aplicabile, Locatarul va plati o penalitate zilnica egala cu dublul chiriei zilnice, calculata pana la data returnarii efective a Utilajului, respectiv pana la data predarii tuturor garantiilor conform Contractului.

10.4.       Pentru lipsa de folosinta a Utilajului pe durata efectuarii reparatiilor a caror necesitate a aparut din motive imputabile Locatarului, in timpul sau dupa expirarea duratei inchirierii, Locatarul va plati Locatorului o despagubire egala cu cu valoarea chiriei zilnice pentru fiecare zi de imposibilitate a folosirii Utilajului de catre Locator.

10.5.       In cazul in Locatarul nu va achita orice suma de bani scadenta si datorata in baza Contractului sau in baza oricarui alt contract de inchiriere incheiat intre Locatar si Locator (chirie, transport, reparatii sau valoarea Utilajului conform art.8.3 de mai sus, despagubiri, penalitati, etc.), in termen de cel mult 15 zile de la scadenta unei asemenea obligatii, Locatorul va fi indreptatit ca, in baza unei notificari scrise transmisa Locatarului, sa ridice Utilajul de la Locatia unde acesta este folosit de catre Locatar, pana la indeplinirea integrala a tuturor obligatiilor de plata datorate de catre Locatar Locatorului, iar Locatarul nu va avea dreptul de a contesta sau să pună in executare nici o pretentie in legătură cu daune sau prejudicii cauzate de Locator prin exercitarea acestor măsuri.  In aceste conditii, Locatorul va putea rezilia de plin drept Contractul, fara punere in intarziere, fara vreo formalitate prealabila si fara interventia instantei de judecata.

10.6.       In cazul in care prezentul Contract incetează ca urmare a unei nerespectări a obligatiilor Locatarului sau in cazul in care Utilajul este returnat fără aprobarea Locatorului inaintea expirării duratei inchirierii, Locatarul va fi obligat să plătească sumele datorate de el in baza prezentului contract pentru restul duratei inchirierii.

10.7.       In niciun caz, Locatorul nu va fi raspunzator fata de Locatar pentru pierderile de profit sau alte prejudicii indirecte ori consecventiale ale Locatarului ori pentru prejudiciile mai mari decat totalul chiriei incasate conform Contractului pentru Utilajul respectiv.

 11.            INCETAREA CONTRACTULUI

11.1.       Contractul va inceta: (i) prin acordul de vointa scris al Partilor, (ii) prin ajungerea la termen, daca nu s-a convenit prelungirea lui, (iii) prin reziliere, in conditiile prevazute in Contract, (iv) prin declansarea oricarei proceduri judiciare impotriva oricareia dintre parti, in legatura cu falimentul, lichidarea sau incapacitatea de plata a acesteia, sau (v) in orice alte cazuri prevazute de lege.

11.2.       Incetarea Contractului, indiferent de motiv, nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente si executate de Parti sau asupra obligatiilor nescadente, care vor supravietui incetarii Contractului, acestea ramanand pe deplin valabile si operante.

11.3.       Obligatiile de plata a oricarei sume de bani (chirie, transport, reparatii sau valoarea Utilajului conform art.8.3 de mai sus, despagubiri, penalitati, etc.) vor supravietui incetarii Contractului pana la data executarii integrale a acestora.

 12.            NOTIFICARI

12.1.       Orice notificare/comunicare efectuata in scris si adresata de o Parte celeilalte Parti, in cursul orelor de program normal (luni – vineri, orele 09:00 – 17:00, ora Romaniei), va fi considerata valabil indeplinita, daca va fi (i) inmanata personal, sub rezerva confirmarii de primire din partea celeilalte Parti, (ii) transmisa pe fax, cu obligatia dovedirii primirii de catre destinatar, precum si obligatia dovedirii continutului; (iii) expediata printr-un serviciu de curierat rapid recunoscut pe plan national, (iv) expediata prin scrisoare recomandata (cu confirmare de primire) Partilor la adresele si datele de contact prevazut in art. 1 din Contract sau (vi) efectuata pe cale electronica (prin intermediul unui e-mail), daca are atasata o semnatura electronica valida sau daca primirea si continutul sunt confirmate de partea care il primeste printr-una dintre modalitatile prevazute de acest articol.

12.2.       Partile vor comunica schimbarea adresei in termen de 5 zile, de la data schimbarii, sub sanctiunea neluarii in seama a modificarii.

 13.            LEGEA APLICABILA SI SOLUTIONAREA LITIGIILOR

13.1.       Contractul este supus legii romane si va fi interpretat in conformitate cu principiile de interpretare din dreptul roman. Eventualele litigii dintre Parti vor fi solutionate pe cale amiabila; in caz contrar, acestea vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti competente de la sediul Locatorului.

 14.            FORTA MAJORA

14.1.       Forta majora nu exonereaza Partile de executarea obligatiilor prevazute prin Contract. Pe perioada fortei majore, comunicate in 5(cinci) zile de la aparitie/incetare si dovedite cu documente certificate de catre Camera de Comert si Industrie a Romaniei, se va suspenda executarea obligatiilor asumate de catre Partea care invoca forta majora.

 15.            DISPOZITII FINALE

15.1.       Modificarea Contractului si a CG se poate face numai prin acordul scris al Partilor.

15.2.       Dispozitiile prezentelor CG si ale Contractului sunt considerate Informatii confidentiale si nu pot fi facute publice decat cu acordul scris si expres al celeilalte Parti. Prin informatii confidentiale, partile inteleg toate informatiile si datele, de orice natura, scrise de mana sau procesate pe suport magnetic, electric, optic sau pe orice alt suport, privind partile sau activitatea partilor , care sunt confidentiale, sensibile din punct de vedere comercial si care nu sunt disponibile ca atare altor terte persoane intr-o activitate similara celei ale partilor sau publicului larg si care: (i) sunt utilizate sau furnizate uneia dintre parti sau despre care partea ia cunostinta in timpul exercitarii activitatii sale ori in orice alt mod; si (ii) sunt prezentate drept analize, compilatii, date, studii, sumare, sinteze, previziuni sau orice alte documente elaborate de catre una dintre parti, sau la care o parte are acces sau despre care acesta a luat cunostinta; si (iii) sunt determinate de catre o parte sau de catre legile aplicabile ca fiind secrete comerciale ale partii respective. Nu reprezinta informatii confidentiale acele informatii (i) care erau publice inainte de incheierea Contractului sau au devenit publice din motive neimputabile partilor, (ii) care se refera la existenta unor obligatii de plata  restante sau (iii) care sunt comunicate in temeiul unei obligatii legale, conform ordinului unei autoritati. Pentru nerespectarea obligatiei de confidentialitate, partea in culpa va plati celeilalte parti o penalitate de 10.000 Euro.

15.3.       In cazurile in care, in temeiul Contractului, este necesar acordul sau aprobarea Locatorului, furnizarea unui astfel de acord sau aprobare, atunci cand este necesar, va fi conditionata de acordul oricarei alte persoane sau societati ale caror interese ar fi afectate de respectivul acord sau aprobare.

15.4.       Nicio neexercitare sau intarziere din partea Locatorului in exercitarea oricaruia dintre drepturile sale in temeiul Contractului nu va constitui si nu va fi interpretata ca o renuntare la aceste drepturi sau ca o impiedicare de a exercita in viitor astfel de drepturi. Oricare si toate renuntarile cu privire la vreun termen sau la vreo incalcare a acestui Contract vor fi facute in scris si semnate de ambele Parti. Orice renuntare legata de incalcarea oricarei prevederi a Contractului nu va fi interpretata drept o renuntare la orice alta incalcare anterioara sau ulterioara si nu va afecta in niciun mod ceilalti termeni contractuali.

15.5.       Partile nu vor putea cesiona nici unul din drepturile si nu vor putea transmite nici una din obligatiile si/sau angajamentele din acest Contract catre un tert, fara acordul prealabil scris al celeilalte Parti. Prin exceptie, fara a fi nevoie de acordul Locatarului, Locatorul va putea cesiona creantele nascute din Contractul catre finantatorii sau asiguratorii sai, dupa caz, precum si catre societatile de colectare creante care il reprezinta, acordul Locatarului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale reprezentantilor sai legali sau conventionali fiind considerat a fi dat prin semnarea prezentului Contract.

15.6.       In cazul in care una sau mai multe dintre prevederile Contractului devin, din oricare motiv, nule, integral sau partial, conform oricarei legi sau act normativ, aceasta nulitate, nu va afecta nici o alta dispozitie a Contractului, iar acest Contract va fi interpretat ca si cand astfel de dispozitii nevalabile nu ar fi fost incluse in Contract, cu exceptia cazului in care clauza devenita nula este de esenta Contractului, iar Partile nu cad de acord asupra reformularii ei in spiritul legii.

15.7.       Partile declara si garanteaza ca indeplinesc (detin) si vor indeplini (detine) toate conditiile economico-financiare si materiale pentru derularea Contractului in stricta concordanta cu clauzele stipulate, indiferent de orice evenimente imprevizibile neasimilate cazului fortuit sau fortei majore (de ex: inflatia, diferenta de curs valutar, aprecierea sau deprecierea monedei nationale ori a celei straine in care sunt stabilite obligatiile contractuale patrimoniale, riscul comercial, cresterea cheltuielilor, diminuarea vanzarilor sau a cifrei de afaceri, lipsa de disponibil, incapacitatea de plata, insolvabilitatea, insolventa sau falimentul, criza economica, etc.) ce ar putea aparea dupa semnarea Contractului. Fata de garantia si asigurarile date, Locatarul nu se va putea prevala de intervenirea unei situatii imprevizibile si este de acord ca in Contract sa nu fie inclusa o clauza de impreviziune, cu renuntarea expresa la orice actiune privind adaptarea sau incetarea Contractului pentru un asemenea motiv.

15.8.       Partile declara si garanteaza ca au experienta, cunostintele si capacitatea profesionala necesare incheierii si executarii Contractului de Inchiriere si ca au intrat in acest contract in deplina cunostinta de cauza, dupa evaluarea atenta a valorii contraprestatiilor celeilalte parti si a prevederilor legale aplicabile Contractului, niciuna dintre parti neputandu-se prevala de o asemenea situatie pentru a solicita anularea Contractului sau reducerea obligatiilor sale nascute din acest Contract.

15.9.       La incheierea Contractului, partile au avut in vedere toate dispozitiile legale in vigoare aplicabile raporturilor juridice nascute din sau in legatura cu prezentul Contract si au depus toate diligentele, inclusiv prin aplicarea cunostintelor profesionale dobandite si prin apelarea la profesionisti, pentru a cunoaste si aplica aceste reglementari legale, partile asumandu-si expres riscul existentei sau aparitiei unei reglementari legale care sa modifice prevederile Contractului.

15.10.    Nici o intarziere in indeplinirea obligatiilor de catre Locator nu va fi interpretata drept o incalcare a Contractului, in cazul in care aceasta intarziere este rezultatul indeplinirii cu intarziere sau al neindeplinirii de catre Locatar a obligatiilor ce-i revin. Orice astfel de drept al Locatorului de a-si indeplini cu intarziere obligatiile ce-i revin, va fi in plus fata de celelalte drepturi si solutii de remediere la care ar avea dreptul Locatorul si nu va aduce prejudicii acestora.

15.11.    In cazurile in care Locatorul are dreptul de a intra in Locatia unde se afla Utilajul, acest drept va putea fi exercitat si de reprezentantii Locatorului si de toate persoanele autorizate de acesta, cu sau fara forta de munca si echipamente.

15.12.    Drepturile si remediile Locatorului in acest Contract sunt cumulative, in plus si fara a prejudicia celelalte drepturi si remedii la care ar fi indreptatit Locatorul.

15.13.    Orice obligatii sau garantii ale sau in legatura cu Locatorul, care pot fi acordate implicit prin lege, orice actiune, uzanta sau cutuma, care nu este prevazuta expres si clar in Contract, sunt in mod expres excluse prin prezenta clauza.

15.14.    Contractul, prezentele CG si celelalte Anexe care fac parte integranta din Contract constituie impreuna legea partilor si reprezinta, in forma si continutul in care se semneaza, intelegerea deplina si completa a Partilor si rezultatul negocierii egale si neviciate. De asemenea, reprezinta vointa Partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.