CONDIȚII DE ÎNCHIRIERE

Aplicabile închirierilor B2B

 


          1. Părțile

1.1. Societatea INDUSTRIAL ACCESS S.A., cu sediul social în Str. Nerva Traian nr. 3, City Business Center, Bl. M101, Et. 3, sector 3, București, Romania, cod poștal 031041, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/4133/2005, CUI/CIF RO 17310790, capital social subscris și vărsat integral 15.170.400 lei, în calitate de Locator,

Și

1.2. Societatea client, în calitate de Locatar.

          2. Generalități. Obiectul Contractului

2.1. Prezentul Contract se va aplica tuturor ofertelor și comenzilor de închiriere a platformelor de lucru a înălțime, a utilajelor și echipamentelor pentru industrie și construcții, cu sau fără operator, care se vor încheia între Părți.

2.2. Condițiile specifice de închiriere vor fi convenite de Părți prin comenzi ulterioare emise de Locatar și acceptate în scris de Locator în termen de două zile lucrătoare de la primire. În absența unei acceptări scrise din partea Locatorului, comanda va fi considerată respinsă.

2.3. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, toate ofertele de închiriere emise de Locator sunt neangajante, revizuibile și revocabile oricând. O ofertă sau comandă de închiriere va deveni angajantă pentru Locator la momentul comunicării acceptării scrise a acesteia de către Locator.

2.4. Comenzile vor fi semnate de reprezentanții legali sau convenționali ai Locatarului, desemnați ca Persoană Responsabilă prin Contract, prin Comenzi sau prin împuterniciri separate, comunicate de Locatar inclusiv prin e-mail. În cazul modificării persoanei Reprezentantului său, Locatarul va comunica imediat Locatorului o împuternicire pentru noul Reprezentant. În absența acestei împuterniciri, se va prezuma în folosul Locatorului că persoana care semnează documentele de predare, de returnare, de constatare sau de reparare a Echipamentului reprezintă deplin și legal pe Locatar, în calitate de mandatar aparent, semnătura acestuia fiind angajantă pentru și opozabilă Locatarului.

2.5. Prin primirea și/sau folosirea Echipamentului, Locatarul este de acord cu condițiile de închiriere prevăzute în prezentul Contract și în Comenzi, indiferent de persoana semnatarului documentelor.

2.6. Locatorul va transfera Locatarului un drept de folosință temporară, limitată și revocabilă a Echipamentului închiriat.

2.7. Accesoriile Echipamentului sau consumabilele se vor închiria sau, dacă este cazul, se vor cumpăra separat.

2.8. Locatarul va alege modelul Echipamentului, în funcție de criteriile proprii, acesta fiind singurul răspunzător pentru potrivirea Echipamentului cu scopul urmărit.

2.9. Dacă nu s-a agreat altfel prin comenzi, Locatarul va asigura, pe cheltuială proprie, combustibilul necesar funcționării Echipamentului, de tipul corespunzător și de calitate bună, precum și consumabilele specifice (de ex: șpițuri, dălți, discuri, vaselină, etc.).

2.10. Transportul Echipamentului, până la și de la Locație, va fi efectuat, de regulă, de către Locator, pentru un tarif de transport convenit prin Comenzi. Părțile pot agrea ca transportul Echipamentului să fie efectuat de Locatar cu mijloace de transport proprii, autorizate legal și cu asigurări CMR valabile și  îndestulătoare. Transporturile suplimentare, solicitate de Locatar și/sau necesare pentru înlocuirea sau relocarea Echipamentului, din motive neimputabile Locatorului, se vor taxa separat.

2.11. La cererea Locatarului, Părțile vor putea conveni prin Comenzi condițiile de furnizare de către Locator a unor servicii accesorii închirierii Echipamentului, precum montaj/demontaj, punere în funcțiune sau scoatere de funcțiune a Echipamentului, etc.

            3. Durata Contractului. Perioada de Închiriere

3.1. Prezentul Contract se încheie pentru o durată nedeterminată și poate fi denunțat unilateral de către oricare dintre Părți printr-o notificare scrisă comunicată prin e-mail cu 5(cinci) zile înainte de data încetării Contractului.

3.2. În cazul Comenzilor pentru care s-a convenit o Perioadă de Închiriere Minimă, denunțarea unilaterală a Contractului de către Locatar va intra în vigoare la data expirării celei mai îndepărtate dintre datele de expirare a Perioadelor de Închiriere Minime agreate prin Comenzi.

3.3. La sfârșitul Perioadei de Închiriere convenite inițial, închirierea unui Echipament se va prelungi automat cu Perioade de Închiriere succesive de o săptămână, cu excepția cazului în care: (i) oricare dintre Părți solicită restituirea Echipamentului cu 3(trei) zile înainte de expirarea Perioadei de Închiriere sau (ii) intervine încetarea ori suspendarea Contractului.

          4. Condițiile de utilizare a Echipamentului închiriat

4.1. Locatarul va folosi Echipamentul numai pentru Activitatea declarată, va respecta cu maximă diligență regulile de protecția muncii și de prevenire a accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale, precum și regulile de trafic rutier, în special cele privind încărcarea – descărcarea și, dacă este cazul, transportul Echipamentului, să plătească chiria și tarifele convenite, să aibă grijă de Echipament în mod corespunzător și să îl returneze la sfârșitul Perioadei de Închiriere, curat, neavariat și, acolo unde este cazul, alimentat la același nivel ca la predare, în starea de funcționare în care a fost primit, mai puțin uzura normală rezultată din folosirea corespunzătoare a acestuia.

4.2. Modificarea Locației și/sau a Activității se va putea face numai cu aprobarea scrisă prealabilă a Locatorului.

4.3. În cazul folosirii Echipamentului pentru activități de natură să îl avarieze sau să îl defecteze în orice fel (vopsitorie, sablare, sudură, în canale, în șantiere navale sau în zone inundate, în medii saline, acide, radioactive, corozive, afectate de poluare sub orice formă și din orice cauză, cu noroi, praf sau umezeală excesivă, etc.) sau este folosit pentru aplicații nespecifice ori nerecomandate (supraîncărcare, supravirare, scurtcircuitare, vibrații, împotmolire, inundare, etc.), Locatarul se obligă să obțină acordul prealabil scris al Locatorului și să plătească acestuia contravaloarea remedierii acestor avarii.

4.4. Locatarul declară că are cunoștințele și, dacă este cazul, pregătirea profesională și autorizațiile legale necesare utilizării corecte, legale și în siguranță a Echipamentului, precum și că își asumă responsabilitatea exclusivă și integrală pentru utilizarea ilicită sau necorespunzătoare a acestuia ori fără autorizațiile legale necesare.

4.5. Subînchirierea sau transmiterea folosinței în orice fel către terți se va putea face numai cu acordul prealabil scris al Locatorului, după ce Locatarul și sublocatarul se vor angaja să respecte în solidar toate obligațiile Locatarului din prezentul Contract.

4.6. Locatarul va păzi Echipamentului de la momentul intrării în posesia acestuia și până la momentul returnării acestuia către Locator. Echipamentul va fi depozitat, parcat sau garat exclusiv în spații îngrădite, păzite și iluminate pe timp de noapte.

4.7. Locatarul va anunța pe Locator imediat dacă un terț invocă orice fel de drepturi cu privire la Echipamentul închiriat, inclusiv în caz de confiscare, sechestrare, etc.

4.8. Locatarul va anunța pe Locator imediat cu privire la orice accident și va aștepta instrucțiunile Locatorului.

4.9. Locatarul va permite Locatorului accesul neîngrădit, imediat și nelimitat la Echipament, oriunde s-ar găsi acesta, la prima sa cerere a Locatorului, garantând că nu va exista vreo interferență, din partea sa ori a terților, în operațiunile Locatorului privind verificarea, repararea sau reintrarea în posesia Echipamentului.

4.10. Locatarul nu va avea și nu va putea invoca vreun drept de retenție sau vreo altă excepție similară privind deținerea Echipamentului și nici să constituie în favoarea terților sau să permită acestora constituirea vreunui drept sau sarcină în privința Echipamentului închiriat.

4.11. Locatarul declară și garantează pe Locator că Echipamentul nu va fi folosit pentru Activități sau în beneficiul unor persoane ori entități despre care are cunoștință sau ar putea avea cunoștință prin demersuri rezonabile că ar fi suspectate că ar fi săvârșit fapte de evaziune fiscală, de spălare a banilor, de utilizare a muncii minorilor, a persoanelor vulnerabile sau fără forme legale, de finanțare a terorismului sau alte infracțiuni ori că au legături cu state, teritorii sau organizații cu privire la care există interdicții sau limitări de a contracta impuse de România, de Uniunea Europeană sau de alte organizații internaționale la care România este parte.

4.12. Locatorul va asigura asistența tehnică gratuită pentru defecțiunile tehnice, rezultate exclusiv din deficiențe de fabricație, de vechime sau din folosirea (uzură) normală a Echipamentului, care vor fi înlăturate de Locator, la alegerea sa, fie prin repararea Echipamentului în cel mult o zi lucrătoare de la sesizare, fie prin înlocuirea acestuia cu altul identic sau similar în cel mult două zile lucrătoare de la sesizare. În caz de imposibilitate de înlocuire a Echipamentului defect, închirierea încetează de drept, fără nicio altă formalitate, începând cu ziua următoare primirii sesizării de către Locator. Singura despăgubire a Locatarului pentru aceste defecțiuni va consta în neperceperea Chiriei pentru perioada de timp necesară efectuării reparațiilor sau înlocuirii Echipamentului, respectiv încetarea curgerii Chiriei începând cu ziua următoare primirii sesizării de către Locator.

4.13. Sesizarea defecțiunilor Echipamentului va fi făcută de Locatar imediat, la numărul de telefon 0746.911.003, la adresa de e-mail: sesizari@industrialaccess.ro sau din contul Smartrent, cu indicarea seriei Echipamentului, a circumstanțelor în care defecțiunea a apărut și a operațiunii executate în acel moment. Locatarul va opri Echipamentul imediat și va lua măsuri de conservare pentru a ușura identificarea cauzei defecțiunii. În caz contrar, Locatarul va fi răspunzător pentru agravarea defectelor, pentru extinderea avariilor ori pentru prejudicierea bunurilor și a persoanelor din Locație.

4.14. Reparațiile sau orice alte intervenții tehnice la Echipament vor fi făcute exclusiv de Locator sau de persoanele desemnate de acesta.

4.15. În cazul în care Echipamentul este folosit mai mult de 10 (zece) ore pe zi, Locatarul va comunica Locatorului valoarea contorului orar al Echipamentului la finalul fiecărei săptămâni, astfel încât Locatorul să poată efectua reviziile tehnice periodice în termen.

4.16. Locatarul va executa pe propria cheltuială operații de mentenanță obișnuită a Echipamentului, precum alimentarea cu combustibil, verificarea nivelurilor de lichide (după caz, ulei motor, lichid răcire, lichid sistem de frânare, lichid sistem hidraulic, nivel electrolit acumulatori, etc.), gresarea cu lubrifianți a părților de uzură (de ex: bolțuri articulații, păduri de uzură, etc.), verificarea elementelor de securitate și a etichetelor de avertizare și informare, curățarea periodică.

4.17. Locatarul va folosi Echipamentul în conformitate cu utilizarea obișnuită a acestuia și în limitele unei uzuri normale, evitând printre altele: (i) utilizarea neobișnuită (de ex: mașini diesel cu cauciucuri negre folosite în interior; pentru activități nerecomandate sau interzise; în medii acide, radioactive, corozive, afectate de poluare sub orice formă și din orice cauză, cu noroi, praf sau umezeală excesivă, etc.), (ii) folosirea necorespunzătoare sau ilicită (de ex: conectare directă sau incorectă la consumatori; în condiții atmosferice sau de sol necorespunzătoare; fără respectarea diagramei de lucru; supraîncărcare peste sarcina maximă admisă; supravirare; neutilizarea ori utilizarea de lichid de răcire, de ungere (ulei), de uleiuri hidraulice, de suporturi și/sau echipamente de protecție nerecomandate; cu nerespectarea nivelelor recomandate de presiune în sisteme sau în roți; cu operatori neautorizați sau sub influența băuturilor alcoolice ori a substanțelor interzise, etc.); (iii) folosirea neglijentă (de ex: fără verificarea vizuală a Echipamentului la începutul și la sfârșitul lucrului; nesesizarea imediată a defectelor sau a avariilor ori continuarea utilizării după apariția acestora; neacoperirea sau neprotejarea suprafețelor împotriva riscului de pătare cu ulei, combustibil sau alte substanțe ce ar putea curge din Echipament, etc.), etc.

          5. Livrarea Echipamentului închiriat

5.1. Locatorul va livra Echipamentul în stare bună de funcționare, având nivelul de combustibil și accesoriile convenite prin Comenzi.

5.2. Locatorul va pune la dispoziția Locatarului documentația aferentă Echipamentului în copie scanată care poate fi descărcată oricând din portalul https://industrialaccess.smartrent.ro și din website-ul www.smartrent.ro.

5.3. La livrare, Locatorul va asigura o scurtă familiarizare a Reprezentantului Locatarului cu comenzile de urgență ale Echipamentului.

5.4. La livrare, Locatarul are dreptul de a inspecta Echipamentul și de a menționa starea acestuia în procesul-verbal semnat de ambele Părți.

5.5. Deficiențele minore care nu împiedică folosința normală a Echipamentului nu vor fi luate în considerare și nu vor da dreptul la reducerea Chiriei.

          6. Chiria și condițiile de plată

6.1. Chiria este calculată pentru o utilizare medie lunară de maxim 10(zece) ore /zi calendaristică, calculate între prima pornire și ultima oprire a Echipamentului în cursul unei zile. Pentru utilizarea suplimentară a Echipamentului, Chiria se va majora direct proporțional, iar diferența va fi evidențiată în facturile emise după constatarea utilizării suplimentare.

6.2. Chiria se percepe integral pentru întreaga Perioadă de Închiriere, include zilele de predare și de returnare a Echipamentului și continuă să curgă până la momentul reintrării Echipamentului în posesia Locatorului. Chiria va fi datorată integral, chiar dacă, din motive neimputabile Locatorului, Echipamentul nu este folosit de Locatar sau este returnat de acesta înainte de expirarea Perioadei de Închiriere Minime convenite prin Comenzi.

6.3. Toate prețurile și tarifele nu includ TVA și sunt plătibile în lei (RON), la cursul Băncii Naționale a României valabil pentru data emiterii facturii.

6.4. Înainte de emiterea primei facturi de către Locator, Locatarul neînregistrat fiscal în România se obligă să înmâneze Locatorului un certificat de scutire sau alte documente solicitate de autoritățile fiscale care dau dreptul la scutire de la plata taxelor în România, emise de autoritățile de la sediul său, valabil pentru întreaga perioadă de închiriere. În caz contrar, Locatarul este de acord ca Locatorul să majoreze valoarea Chiriei și a celorlalte sume facturate cu valoarea taxelor care intră în sarcina Locatarului, declarate și plătite autorităților fiscale din România conform legii române.

6.5. Locatorul va emite facturile [lunar, în ultima zi lucrătoare a lunii pentru serviciile prestate în luna respectivă] [SAU] [în avans, pentru întreaga Perioadă Minimă de Închiriere] [SAU] [la sfârșitul Perioadei de Închiriere] [SAU] [Completați altă opțiune convenită], iar Locatarul va plăti facturile [integral, în avans] SAU [([procent]) % în avans și ([procent]) % în [număr] zile de la Data Predării] SAU [ în [număr] zile de la emiterea facturii], {[cu bilet la ordin, fără protest] SAU [cu filă CEC], predat Locatorului până la Data Predării, respectiv în 5(cinci) zile de la emiterea unei facturi în timpul Perioadei de Închiriere} SAU [prin transfer bancar].

6.6. Părțile convin că Locatorul va comunica facturile către Locatar prin încărcarea acestora în contul Locatarului din portalul Smartrent, securizat cu nume de utilizator și parolă, precum și prin e-mail, expediată de Locator de la adresa [e-mail@e-mail.ro] către la adresele de e-mail ale Locatarului menționate în anexele la prezentul Contract. Mesajele de primire emise de serverele de e-mail ale Părților vor constitui dovada transmiterii facturii electronice. Facturile cu privire la care Locatarul nu a formulat nicio obiecțiune în termen de cinci (5) zile de la comunicare se consideră acceptate la plată.

6.7. Remedierea avariilor, a defecțiunilor sau a daunelor cauzate Echipamentului, din orice motive neimputabile Locatorului, precum și curățarea Echipamentului returnat murdar (cu grăsimi, uleiuri, vopsea, ciment, amorsă sau alte materiale străine, etc.), vor fi taxate conform tarifelor practicate de reprezentanții autorizați ai producătorului Echipamentului, care încep de la 35 Euro + tva /ora tehnologică, în funcție de modelul Echipamentului, la care se adaugă, după caz, tarifele de deplasare de la 0,4 Euro + tva/km și 10 Euro/ora deplasare la viteza medie de 50 km/h. Locatarul ia cunoștință că, din motive de siguranță în exploatare și de menținere a garanției, reparațiile se vor efectua exclusiv cu personal autorizat de producător și numai prin înlocuirea pieselor defecte cu altele noi, de origine agreată de producător.

6.8. Locatorul va avea dreptul să perceapă o dobândă penalizatoare de 0,5% pe zi de întârziere din sumele neplătite la scadență, calculată până la plata integrală a sumelor datorate, precum și diferențele de curs valutar între data emiterii și data încasării facturii. Perceperea dobânzii penalizatoare și a diferențelor de curs valutar nu reprezintă o obligație pentru Locator, ci doar un drept pe care Locatorul îl poate exercita sau nu.

6.9. Imputația plăților va putea fi făcută, la alegerea Locatorului, în următoarea ordine: (i) cheltuieli de colectare a creanțelor și/sau judiciare, (ii) dobânzi penalizatoare, (iii) debit principal în ordinea scadenței.

          7. Condițiile de închiriere cu operator

7.1. Prezentul articol se aplică închirierii Echipamentelor cu operator și  se va aplica cu prioritate față de celelalte clauze ale Contractului.

7.2. Prin Comenzile de închiriere cu operator, Părțile vor conveni cu privire la tariful de operare a Echipamentului („Tariful de Operare”) și durata serviciilor de operare („Perioada de Operare”). Tariful de Operare este calculat pentru o medie lunară de maxim 9(nouă) ore /zi lucrătoare, de luni până sâmbătă, cu pauza de masă inclusă. Pentru servicii furnizate suplimentar, Tariful de Operare se va majora corespunzător.

7.3. Locatarul va asigura documentația tehnică necesară, executată de proiectantul de specialitate, va elibera Locația de orice sarcini sau obstacole, va furniza Locatorului si operatorului acestuia toate informațiile privind condițiile de lucru, va asigura amenajarea corespunzătoare a Locației pentru accesul și calarea Echipamentului operat, astfel încât operatorul Locatorului să își desfășoare activitatea în condiții legale, normale și sigure.

7.4. Locatarul va pune la dispoziția Locatorului documentele și informațiile privind securitatea și sănătatea în muncă și va asigura instructajul la locul de muncă al operatorului Locatorului, conform acestor norme. La rândul său. Operatorul Locatorului va respecta toate regulamentele în vigoare în Locație, așa cum i se vor aduce la cunoștință de către Locatar.

7.5. Reprezentantul Locatarului va coordona activitatea din Locație și va da instrucțiunile necesare desfășurării Activității. Reprezentantul Locatarului nu va putea solicita executarea de operații care să contravină destinației și caracteristicilor tehnice ale Echipamentului operat și/sau pregătirii profesionale a personalului deservent.

7.6. Locatarul va completa și va semna fișele de lucru zilnice ale operatorului Locatorului, care se vor completa cu rapoartele electronice ale Echipamentului.

7.7. Răspunderea Locatarului nu va fi exclusă dacă Operatorul Locatorului efectuează o anumită manevră la cererea expresă a Reprezentantului Locatarului sau dacă Activitatea pentru care sunt contractate serviciile de operare a Echipamentului prezintă riscuri inerente de producere a unor prejudicii Părților sau a terților.

          8. Returnarea Echipamentului la încetarea închirierii

8.1. Ridicarea și/sau returnarea Echipamentului se vor face, de regulă, în intervalul luni-vineri, orele 08:00 - 17:00, pe bază de proces-verbal în care se va descrie starea Echipamentului și observațiile părților. Operațiunile efectuate în afara acestui interval vor putea fi taxate suplimentar de Locator.

8.2. Locatarul va fi de drept în întârziere cu privire la obligația de returnare a Echipamentului la încetarea închirierii, fără nicio notificare sau altă formalitate prealabilă.

8.3. Dacă Locatarul nu a nerespectat vreuna dintre obligațiile sale contractuale sau dacă Contractul ori închirierea unui Echipament a încetat din orice motiv, Locatorul va fi îndreptățit imediat să reintre în posesia și să preia controlul, să imobilizeze și/sau să aducă în stare de nefuncționare Echipamentul, prin mijloace proprii, fără parcurgerea vreunei proceduri judiciare sau extrajudiciare și fără a putea fi împiedicat de Locatar în vreun fel.

8.4. În caz de nereturnare a Echipamentului în termen de 5(cinci) zile de la data încetării închirierii ca urmare a rezilierii/denunțării unilaterale a Comenzii/Contractului, pieirii, dispariției, avarierii totale, refuzului de returnare a Echipamentului sau abținerii Locatarului de a face demersurile necesare returnării acestuia (de ex: nu se obține/emite aprobarea de intrare în Locație, deconectarea la instalații, încărcarea, etc.), Locatarul va plăti imediat Locatorului valoarea de înlocuire a Echipamentului (costurile de achiziție, transport și autorizare) și contravaloarea lipsei de folosință a acestuia (dublul Chiriei) calculată între data încetării închirierii și data plății valorii de înlocuire a Echipamentului.

          9. Încetarea Contractului. Răspunderea Părților

9.1. Încetarea Contractului se va produce prin: a) acordul de voință scris al Părților; b) denunțarea unilaterală de către oricare dintre Părți, cu respectarea art.3.1 și 3.2 din Contract; c) rezilierea de drept, fără punere în întârziere și fără intervenția instanței sau altă formalitate prealabilă, în cazul în care se înregistrează o cerere în privința Locatarului în legătură cu executarea silită, dizolvarea, divizarea, insolvența, falimentul, lichidarea, reorganizarea sau incapacitatea de plată a acesteia; d) rezilierea unilaterală, în baza unei notificări scrise, comunicată de una dintre Părți cu două (2) zile lucrătoare înainte de data rezilierii, în cazul în care cealaltă Parte nu își execută oricare dintre obligațiile sale contractuale și nu remediază încălcarea respectivă în două (2) zile lucrătoare de la primirea notificării de reziliere; e) în alte cazuri prevăzute de lege sau în prezentul Contract.

9.2. Obligațiile de plată sau de restituire a Echipamentului vor supraviețui încetării contractului până la data executării lor integrale și corespunzătoare. Obligațiile de plată nescadente la data rezilierii Contractului vor deveni scadente, automat și anticipat, în ziua rezilierii Contractului.

9.3. Răspunderea contractuală a Locatorului față de Locatar va fi angajată numai pentru prejudiciul material, direct și previzibil la încheierea contractului, în limita valorii totale a sumelor încasate de la Locatar cu titlu de Chirie pentru Echipamentul respectiv în baza Comenzii respective, cu excluderea oricăror daune indirecte, neprevăzute, beneficii nerealizate, pierderi de profit, etc. Părțile vor putea agrea o limită de răspundere contractuală majorată, dacă Locatarul va plăti anticipat costurile de majorare a sumei asigurate solicitate de asigurătorul Locatorului. Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile înțeleg că limitarea răspunderii nu se va aplica pentru fapte intenționate sau pentru atingeri aduse integrității fizice, vieții și sănătății personalului Părților.

9.4. Cât timp Locatarul nu își îndeplinește, integral și la termen, propriile obligații, executarea oricăreia dintre obligațiile Locatorului va fi suspendată automat, de drept, iar orice răspundere a Locatorului va fi exclusă.

          10. Clauze finale

10.1. Toate comunicările dintre Părți se vor face, de regulă, prin mijloace electronice, la adresele de e-mail menționate în prezentul Contract sau comunicate ulterior. Documentele scanate transmise de la și către oricare adresă de e-mail aparținând Părților conform prezentului Contract au valoarea unor înscrisuri sub semnătură privată, opozabile și angajante pentru Părți.

10.2. Orice mențiuni sau sume specificate în facturi, confirmări de sold, centralizatoare și devize sunt considerate a fi pe deplin valabile și opozabile Locatarului, constatând creanțe certe, dacă Locatarul nu comunică obiecțiunile imediat, între prezenți, sau în termen de cinci zile de la primirea lor, între absenți.

10.3. Procesele-verbale, comenzile, fișele de constatare sau de lucru, devizele de reparații, facturile, planșele fotografice de la predarea și de la returnarea Echipamentului, precum și înregistrările si rapoartele generate de sistemele informatice automatizate, folosite pentru întocmirea și comunicarea acestora, sunt considerate Anexe ale contractului și parte integrantă a acestuia.

10.4. Nicio neexercitare sau întârziere în exercitarea oricăruia dintre drepturile sale de către una dintre Părți în temeiul Contractului nu va constitui și nu va fi interpretată ca o renunțare la aceste drepturi sau ca o împiedicare de a exercita în viitor astfel de drepturi.

10.5. Nulitatea parțială a unei clauze neesențiale nu va afecta valabilitatea întregului Contract, care va continua sa producă efectele prevăzute de clauzele valabile.

10.6. În calitate de profesioniști, Părțile convin că dispozițiile legale privind impreviziunea și eroarea de drept nu se vor aplica în privința acestui Contract.

10.7. Prezentele condiții contractuale și toate datele și informațiile rezultate din executarea Contractului reprezintă informații confidențiale care pot fi dezvăluite terților de Locatar numai cu acordul prealabil scris al Locatorului. Prin excepție, nu reprezintă informații confidențiale acelea care: (i) erau publice înainte de încheierea Contractului sau au devenit publice din motive neimputabile Părților, (ii) se referă la existența unor obligații de plată restante sau (iii) sunt comunicate în temeiul unei obligații legale, conform ordinului unei autorități. Pentru nerespectarea obligației de confidențialitate, Partea în culpă va fi obligată la plata de despăgubi către cealaltă Parte în limitele prevăzute în acest Contract.

10.8. Locatarul este de acord ca Locatorul să fie îndreptățit să prelucreze și să stocheze datele cu caracter personal ale reprezentanților săi, pe durata raporturilor contractuale și ulterior încetării acestora, pe durata existenței Locatorului, în scopul desfășurării activităților contractuale, de reclamă, de marketing și de publicitate (de ex: codul numeric personal, adresa, e-mail, telefon, profesia, locul de muncă, obișnuințe, preferințe, comportament, cazier fiscal și judiciar, informații despre activitatea frauduloasă, etc.). Locatorul va putea transmite aceste date către terți, inclusiv, dar fără a se limita la instituții de credit, instituții publice, etc. Locatarul declară că a luat cunoștință de prevederile Legii nr.677/2001 privind dreptul de acces la date, de intervenție și de opoziție, care pot fi exercitate prin transmiterea unei cereri scrise către Locator la adresa de corespondență a acestuia prevăzută în acest contract.

10.9. Prezentul contract se completează cu dispozițiile legii române. Soluționarea litigiilor va fi de competența instanțelor de la sediul Locatorului.

10.10. Prezentul Contract înlătură orice altă înțelegere verbală anterioară dintre Părți, modificarea sa putându-se face numai prin acordul scris al Părților.

10.11. Locatarul declară că a citit, a înțeles, a negociat liber și este de acord cu toate condițiile de închiriere de mai sus și că, în cazul închirierii fără operator, personalul său este apt și competent să folosească Echipamentul, corect și în siguranță.

10.12. Prezentul Contract a fost încheiat prin corespondență, fiind semnat de reprezentanții legali sau convenționali ai Părților, autorizați legal și pe deplin să îl semneze.

LOCATOR / LESSOR,

INDUSTRIAL ACCESS S.A.

_____________________

 Prin/By: A[Surname and Forename], [Title]

11. Locatarul acceptă în mod expres clauzele referitoare la reînnoirea tacită a contractului (art.3.3), suspendarea executării obligațiilor (8.3, 9.4), limitarea răspunderii (art.4.12, 7.7, 9.3), limitarea dreptului de a opune excepții și decăderea din beneficiul termenului (art.8.3, 9.1, 9.2, 9.4, 10.2), denunțarea unilaterală (art.3.1, 3.2, 9.1), limitarea dreptului de a contracta cu terții (art.4.5) si competența instanțelor judecătorești (art.10.9).

LOCATAR / LESSEE, 

[Name of company] [S.R.L. / S.A.]  

_____________________

 Prin / By: [Surname and Forename], [Title]